AKTUALNOŚCI

Rodo

02/02/2019

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej:

Regulamin przestrzegania zasad RODO w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, w tym także w Krytej Pływalni w Naprawie:

 Podstawowe zasady przetwarzania danych:

  1. Zasada przejrzystości – wymóg, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Do realizacji tej zasady wprowadzono nowe klauzule informacyjne dla osób, których dane są zbierane.

  2. Zasada rzetelności– wymóg, by osoba, której dane dotyczą, była dokładnie informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i konkretnego kontekstu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również faktu profilowania oraz informacji o konsekwencjach takiego profilowania. Jeżeli administrator planuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w których dane osobowe zostały zebrane, powinien on przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz dostarczyć jej innych niezbędnych informacji. Zasadę rzetelności administrator realizuje zawierając wymagane informacje w klauzuli informacyjnej.

  3. Zasada legalności – dane powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, czyli zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
    Zasada ograniczonego celu – dane zebrane wcześniej nie powinny być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami, dla których zostały zebrane. Dalsze przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.

  4. Zasada minimalizacji danych – przetwarzane dane mają być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
    Zasada prawidłowości – przetwarzane dane mają być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Realizacji tej zasady służy legitymowanie osób w celu weryfikacji ich danych oraz umożliwienie aktualizacji i poprawienia danych osobom, których dane się przetwarza.

  5. Zasada ograniczonego przechowywania – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać

 

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w obiekcie Krytej Pływalni w Naprawie i obowiązki z tym związane:

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ „TUTAJ”.

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ „TUTAJ”.

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci na zajęcia kulturalno – edukacyjne lub zajęcia sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ „TUTAJ”.

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ „TUTAJ”.

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ „TUTAJ”.

Klauzula informacyjna FACEBOOK

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ „TUTAJ”.

 

WZORY WNIOSKÓW, którymi należy posłużyć się w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie: www.goksipjordanow.pl

w zakładce DOKUMENTY -> POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

 


 

 

Skip to content