AKTUALNOŚCI

Procedury bezpieczeństwa korzystania z Krytej Pływalni w Naprawie w czasie pandemii koronawirusa

15/07/2020

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Promocji w Jordanowie z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie wznowienia działalności
Krytej Pływalni w Naprawie
i wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa korzystania
z Krytej Pływalni w Naprawie w czasie pandemii koronawirusa”

Procedury bezpieczeństwa korzystania z Krytej Pływalni w Naprawie
w czasie pandemii koronawirusa

 1. Cel wdrażanych procedur:

 1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników Krytej Pływalni w Naprawie

 2. minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz

 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia

 4. kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 • w strefie wejścia/kasy:

 1. drzwi wejściowe pozostawia się otwarte przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania

 2. zaznaczona została 2-m odległość na podłodze przed kasą i wyraźnie oznaczone strefy czekania

 3. bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informacja znajduje się na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi i obok kasy

 4. wprowadza się dezynfekcji transponderów po każdym użytkowniku,

 5. zamieszczono czytelną informację przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,

 6. usunięte zostają krzesła i ławki w korytarzach – nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu.

 • w przebieralni i w strefie z prysznicami:

 1. zapewnia się ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,

 2. określa się liczbę osób korzystających jednocześnie z pryszniców, tj. w strefie prysznicowej damskiej – 5 osób, w strefie prysznicowej męskiej – 5 osób, w strefie dla osób niepełnosprawnych – 2 osoby

 3. wprowadza się dezynfekcję szafek po każdym użytkowniku.

 • w strefie basenów i jacuzzi:

 1. wprowadza się prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, powierzchnie sanitarne i wokół basenów

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

 1. pracodawca zapewnia osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk

 2. w przypadku obsługi (np. kasjerzy, osoby sprzątające) zaopatrzono osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami w środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Ponadto zamontowano w strefie kas przesłonę z tworzywa sztucznego i wprowadzono nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z obiektów

 3. zapewniono odległości między stanowiskami pracy wynoszące co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności

 4. zapewniono bezpieczną odległość od użytkownika i współpracowników

 5. ograniczono interakcje personelu pracującego na różnych zmianach i zapewniono czyszczenie i mycie pomieszczeń pomiędzy zmianami,

 6. zobowiązuje się pracowników do regularnie częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy

 7. zobowiązuje się pracowników, by podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce

 8. zobowiązuje się pracowników do dbania, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy

 9. zobowiązuje się pracowników do regularnego czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników

 1. Ustala się maksymalną liczbę użytkowników na 32 osoby jednoczasowo

 2. Ustala się, że maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie

 3. Zapewnia się zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek

 4. Zapewnia się wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.

 5. Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

 6. Wprowadza się obowiązek starannej kąpieli i umycia całego ciała z użyciem mydła pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

 7. Zobowiązuje się ratowników i/lub pracowników Krytej Pływalni do równomiernego rozmieszczenia osób korzystających z pływalni

 8. W przypadku jacuzzi, zobowiązuje się do jednoosobowego korzystania, z wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących

 9. Wprowadza się obowiązek noszenia osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 10. Wprowadza się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

 11. Wprowadza się obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie

 12. Wprowadzono instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki

 1. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika:

 1. Pracownicy obiektu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie niezwłocznie odsunięty pracownika od pracy i odesłany transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.

 4. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren lokalu. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Incydent powinien być zgłoszony do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

 1. Informacje dodatkowe

 1. należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników i/lub pracowników Krytej Pływalni.

 2. zarówno pracownicy, jak i osoby prowadzące zajęcia oraz wszyscy chcący skorzystać z Krytej Pływalni są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa korzystania z Krytej Pływalni w Naprawie” i pozostałymi regulaminami, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na stosownych oświadczeniach, które stanowią załączniki do niniejszych procedur.

 

Załączniki:

Nr 1 – Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka osoby dorosłej 


Nr 2 – Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka osoby niepełnoletniej

Nr 3 – Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka osoby prowadzącej zajęcia.


 

Skip to content