Regulamin

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

 

PRZEPISY OGÓLNE

1. Kryta Pływalnia położona w Naprawie, zwana dalej Pływalnią, jest obiektem Gminy Jordanów, znajdującym się w dzierżawie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500.

2. Pływalnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 21:00, sobota i niedziela 9:00 do 18:00 a hala basenowa wraz z atrakcjami od poniedziałku do piątku do 20:50, sobota i niedziela do 17:50. Ostatnie wejście na halę basenową możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

3. Przed skorzystaniem z Pływalni należy zapoznać się z regulaminem oraz wszystkimi instrukcjami użytkowania udostępnionych urządzeń. Zakup biletu lub karnetu oznacza akceptację postanowień regulaminu.

4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Pływalni bez zwrotu kosztów.

5. Korzystający z Pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom obsługi, ratowników dyżurnych oraz komunikatom ogłoszonym przez system nagłośnienia obiektu.

6. Wszystkie udostępnione urządzenia posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do instrukcjami.

7. Z Pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

9. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, a w razie potrzeby należy głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

10. W celu pobytu na Pływalni należy wykupić bilet, pasek kodujący (transponder) pobierany i zwracany w kasie pływalni. Zagubienie paska kodującego (transpondera) skutkuje opłatą karną określoną w cenniku.

11. O rozliczeniu pobytu na Pływalni decyduje czas wydania i rozliczenia paska kodującego (transpondera). Naliczenie opłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.


ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

12. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze (czyste klapki, drewniaki) oraz pozostawienie okrycia zewnętrznego w szatni przy kasach.

13. Korzystanie z niecek i atrakcji basenowych może się odbywać tylko w obecności ratowników zatrudnionych przez Pływalnię. Ratownicy noszą jednolity strój koloru czerwonego z napisem „ratownik”.

14. Każdego korzystającego z niecek i atrakcji wodnych przed wejściem na halę basenową obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp.

15. Korzystających z niecek i atrakcji wodnych obowiązuje noszenie stroju kąpielowego przeznaczonego do sportów wodnych a osoby posiadające długie włosy powinny mieć je spięte, zaleca się używanie czepka kąpielowego.

16. Zabrania się używania do kąpieli strojów wełnianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych /plażowych/.

17. Dzieci do lat 3 obowiązują pielucho-majtki.

18. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.

19. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz całkowity zakaz pływania w poprzek basenu.

20. Na sygnał dźwiękowy (syrena, gwizdek lub informacja z systemu nagłośnieniowego) lub polecenie ratownika korzystający z niecek i atrakcji wodnych winni natychmiast wyjść z wody i podporządkować się poleceniom ratowników dyżurujących lub obsługi.

21. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

22. Punkt medyczny oraz telefon alarmowy znajduje się na hali basenowej w dyżurce ratowników.

Numery telefonów alarmowych:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997

23. Naukę i doskonalenie pływania prowadzą tylko instruktorzy, trenerzy zatrudnieni przez Pływalnię lub wykonujący czynności w jej imieniu.

24. Zajęcia nauki pływania i inne organizowane na Pływalni odbywają się według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje w kasach Pływalni.


ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI I HALI BASENOWEJ

25. Zabrania się przebywania na Pływalni osób obcych i nie zatrudnionych po godzinach działalności Pływalni.

26. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom po spożyciu alkoholu lub innych podobnie działających środków.

27. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń osobom: z chorobami skóry, otwartymi lub trudno gojącymi się ranami, chorobami zakaźnymi, trudności w oddychaniu, o braku higieny osobistej.

28. Zabrania się korzystania z niecek i atrakcji basenowych i innych urządzeń bez nadzoru ratowników zatrudnionych przez Pływalnię oraz opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera dla grupy zorganizowanej.

29. Zabrania się korzystającym z basenów:

 • wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
 • biegać, popychać, skakać do wody z obrzeża basenu,
 • krzyczeć i hałasować,
 • chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć,
 • kąpieli nago, również pod prysznicami,
 • siadać i wychodzić z basenu po linach oddzielających tory,
 • załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli,
 • używać wulgarnych słów,
 • zaśmiecać teren pływalni,
 • używać ostrych lub szklanych przedmiotów, np. pojemników ze środkami kosmetycznymi,
 • zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

30. Zabrania się spożywania posiłków poza obrębem kawiarni.

31. W obiekcie Krytej Pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

32. Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w obiekcie Krytej Pływalni.

33. Zabrania się prowadzenia działalności konkurencyjnej dla Pływalni, a w szczególności nauki i doskonalenia pływania.

34. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obrębie Pływalni.


OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH

35. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na Pływalnię.

36. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zapoznania i przestrzeganie przez grupę Regulaminu Pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do momentu opuszczenia Pływalni.

37. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo grupy w pomieszczeniach Pływalni oraz za paski kodujące (transpondery) powierzone uczestnikom grupy.

38. Opiekunowie lub prowadzący zajęcia zgłaszają rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi, który przedstawia instruktaż korzystania z basenu.

39. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na Pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach. W przypadku niezgodności zgłasza ten fakt dyżurnemu ratownikowi.

40. Osoby prowadzące zajęcia obowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.

41. Za bezpieczeństwo na hali basenowej osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekun lub prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.

42. Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowej uczestnika zajęć wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.

43. Grupy korzystające z Pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki.

44. W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 uczestników.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

45. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

46. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy, a na hali basenowej również dyżurni ratownicy.

47. Osoby z przeciwskazaniami do korzystania z pływalni powinny uzyskać zezwolenie lekarskie.

48. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność, a za skutki zdrowotne kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

49. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia Pływalni i zanieczyszczające wodę ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

50. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

51. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

52. Kierownictwo Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

53. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe lub dokumenty, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.

54. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie Krytej Pływalni.

55. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Pływalni, o których powiadomiła klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, w kasie oraz na drzwiach wejściowych Pływalni.

56. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.


PRZEPISY KOŃCOWE

57. Kierownictwo Pływalni może kontrolować wszystkie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.

58. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek kodujący (transponder) lub kartę magnetyczną zostanie obciążona opłatą karną zgodnie z cennikiem.

59. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje przewidziane w przepisach prawnych, a także odmową prawa korzystania z Pływalni.

60. Kierownictwo Pływalni zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów Pływalni z użytkowania, co nie stanowi podstawy do obniżenia ceny lub zwrotu zapłaty za usługę.

61. Za usługi oferowane na Pływalni pobierana jest opłata według obowiązującego cennika.

62. Umieszczanie reklam oraz prowadzenie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu Pływalni może odbywać się tylko na podstawie zgody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie lub osoby upoważnionej, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.

63. Skargi i wnioski można zgłaszać w biurze Pływalni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 lub w Kasie Pływalni.

64. Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia Pływalni i obowiązuje na czas nieokreślony.

Do regulaminu dodaje się: zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1726), na podstawie art. 30a ustawy  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1569 i 1726) o brzmieniu:

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 jest legitymacja weterana poszkodowanego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI

1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Krytej Pływalni w Naprawie będącej w dzierżawie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Korzystający z wanny jacuzzi jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania ogólnego Regulaminu Krytej Pływalni oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli w jacuzzi.

3. Za skutki zdrowotne przebywania w wannie jacuzzi Kryta Pływalnia GOKSiP Jordanów nie ponosi odpowiedzialności, korzystanie z wanny jacuzzi odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

4. Z urządzenia może korzystać max. 6 osób jednocześnie, mogą korzystać jedynie osoby które ukończyły 10 lat. Dzieci poniżej 10ciu lat mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.

6. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy mieć ubrany czepek pływacki oraz bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

7. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.

8. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

9. Osoby chore oraz z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi, a także kobiety w ciąży mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem.

10. ZABRANIA SIĘ korzystania z wanny jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub opatrunkami.

11. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi ZABRANIA SIĘ:

 • korzystać z wanny jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
 • wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,
 • wnoszenia ze sobą do wanny jacuzzi przedmiotów elektronicznych (aparatów fotograficznych, kamer, urządzeń MP3/4, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych),
 • użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu liną lub w inny widoczny sposób,
 • skoków, wpychania osób do wanny jacuzzi,
 • wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych, np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.,
 • przebywania w wannie jacuzzi w pozycji stojącej,
 • zanurzania głowy i twarzy, siadania na brzegu niecki jacuzzi,
 • manipulowanie przy dyszach i pokrętłach, wylewania wody z wanny jacuzzi.

12. Zaleca się pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 15 minut. Przebywanie powyżej tego czasu może spowodować przegrzanie organizmu, zawroty głowy, zasłabnięcie. W takim przypadku należy niezwłocznie opuścić jacuzzi i udać się na spoczynek, ewentualnie wezwać na pomoc ratowników lub obsługę Pływalni.

13. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa Krytej Pływalni w Naprawie. Wszystkie osoby korzystające z wanny jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

15. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Krytej Pływalni.

16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu korzystania z wanny jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku osób do 18 roku życia rodzic/opiekun.


REGULAMIN BILETU INSTRUKTORSKIEGO

 1. Osoby prowadzące zajęcia obejmujące elementy nauki oraz doskonalenia pływania, rehabilitacji. (zwane dalej: Instruktor) na basenie zobowiązane są do wykupienia specjalnego Biletu Instruktorskiego.
 2. W ramach biletu instruktor może prowadzić zajęcia obejmujące elementy nauki oraz doskonalenia pływania, rehabilitacji. Osoby te zobowiązane są do zakupu biletów według obowiązującego cennika.
 3. Zakup biletu instruktorskiego jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obowiązujących na pływalni oraz z oświadczeniem o posiadaniu odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego typu działalności.
 4. Instruktor prowadzi zajęcia na własną odpowiedzialność.
 5. Zakup biletu instruktorskiego nie jest równoznaczny z wydzierżawieniem powierzchni basenowej odpowiadającej liczebności grupy zajęciowej. Instruktor korzysta z basenu na zasadach ogólnych.
 6. Instruktor przed rozpoczęciem nauki pływania / rehabilitacji określa z góry w recepcji ilość uczestników zajęć.
 7. Identyfikatorem instruktora jest opaska kauczukowa wydana przez kasjera. Zwrot opaski w kasie basenowej nastąpi w momencie zakończenia zajęć oraz opuszczenia hali basenowej.
 8. Instruktorzy prowadzący zajęcia a nie posiadający założonego identyfikatora zostaną usunięci z obiektu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają inne obowiązujące na terenie Krytej Pływalni przepisy oraz regulaminy.

RODO

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie,
34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:
Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00.

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 24 maja 2018 poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu www.goksip-jordanow.pl, www.gmina-jordanow.pl, facebook Goksip Jordanów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Informujemy, że na obiekcie Krytej Pływalni w Naprawie, 34-240 Jordanów, Naprawa 700 funkcjonuje monitoring, który obejmuje swym zasięgiem: wejścia do budynku, recepcję, halę basenową, hol na parterze oraz parking, a urządzenia monitorujące znajdują się w budynku krytej pływalni.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016 (dalej jako RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
34-234 Osielec 500,
reprezentowany przez Dyrektora – Gabrielę Korbel.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy: 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Krytej Pływalni, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz.917 i 1000).
4. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres trzech dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Wobec Pana /Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych.
9.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


WZORY WNIOSKÓW, którymi należy posłużyć się w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie: www.goksipjordanow.pl

w zakładce DOKUMENTY -> POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Skip to content